Regulamin

Regulamin kursów internetowych HMS po polsku w Novum Økonomi AS

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Podmiotem prowadzącym serwis http://hms.novumc.com/ i świadczącym kursy jest:

 Novum Økonomi AS
 Havnegata 10
 3040 Drammen
 Norwegia

            - zwany dalej Podmiotem prowadzącym.

        2. Przedmiotem uslugi jest udostepnienie Uczestnikowi przez Podmiot prowadzacy internetowego kursu 
            HMS, zwanego dalej kursem.

        3. Niniejszy Regulamin kursów (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne warunki świadczenia uslug
            w zakresie praw i obowiązków stron umowy zawieranej na odleglość.

        4. Warunkiem otrzymania dostępu do kursu jest akceptacja regulaminu w miejscach, gdzie podmiot oferujący
            usługę tego wymaga.

        5. Akceptacja regulaminu kursu przez Płatnika/Uczestnika jest momentem zawarcia umowy z Podmiotem 
            prowadzącym.

        6. Kurs opracowany jest w języku polskim.

 

§2. Definicje

        W rozumieniu niniejszego regulaminu:

                      a) Płatnikiem - jest osoba fizyczna lub osoba prawna, która dokonuje platności za kurs

                      b) Uczestnikiem - jest osoba fizyczna, która uczestniczy w kursie i na którą zostanie wydany imienny
                          certyfikat ukończenia kursu

                      c) Verneombud – jest to przedstawiciel załogi ds. BHP

                      d) HMS - Helse, miljø og sikkerhet – oznacza norweski odpowiednik Bezpieczeństwa i Higieny w Pracy

                      e) Platforma – oznacza serwis z dostępnymi pytaniami testowymi.

 

§3. Zawartość kursów

 1. Platforma zawiera kursy dla poszczególnych stanowisk w kilku branżach. Aktualna oferta kursów znajduje się w serwisie http://hms.novumc.com/.

 2. Oferowane przez Podmiot prowadzący kursy zawierają następujące zagadnienia:


a.  Rola i znaczenie BHP w przedsiębiorstwie oraz różnice kulturowe
b.  Pracodawca oraz pracownik i BHP – rola i zadania
c.  Opracowanie procedur BHP
d.  Plan BHP i Kontrola wewnętrzna (internkontroll)
e.  Dokumentacja oceny ryzyka (risikovurdering)
f.  Przyzakładowa służba zdrowia (BHT)
g.  Zakładowa Komisja ds. BHP (AMU)
h.  Przedstawiciel załogi ds. BHP (Verneombud)
i.  Obowiązek rejestracji urazów i chorób
j.  Zatrudnienie
k.  Czas pracy
l.  Egenmelding
m.  Zasiłek chorobowy (sykepenger)
n.  Ochrona przed dyskryminacją
o.  Państwowa Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet)
p.  Upowszechnienie umów zbiorowych – płaca minimalna
q.  Odpowiedziałność solidarna (solidaransvar)
r.  Ubezpieczenia - firma i pracownicy
s.  Obowiązkowy pracowniczy program emerytalny (Obligatorisk tjenestepensjon)
t.  Permittering
u.  Zasiłek dla bezrobotnych (dagpenger)
v.  Związki zawodowe i branżowe (fagforeninger)

w. Dyskryminacja w miejscu pracy, COVID-19

x  Symbole ostrzegawcze, telefony alarmowe.
y.  Kursy zawierają wyselekcjonowaną przez Podmiot prowdzący treść, opartą na przepisach prawa 
     norweskiego, która to w przekonaniu Podmiotu prowadzącego jest najistotniejsza z punktu
     widzenia profesji i branży poszczególnych kursów.
z.  Do oferowanych kursów załączone są materiały dydaktyczne, pozwalające Uczestnikowi
     odpowiedzieć na zestaw pytań zawartych w kursie. 

 

 

§4. Prawa i obowiązki stron

 1. Podmiot prowadzący zobowiązuje się udostępnić Uczestnikowi internetowy kurs HMS po polsku.

 2. Płatnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za kurs, podanej w serwisie http://hms.novumc.com/.

 

§5. Rejestracja

 1. Platforma z kursami działa w systemie online.

 2. Aby uzyskać dostęp do kursów, Płatnik powinien dokonać rejestracji oraz zapłacić za kurs.

 3. Po zakończonym etapie rejestracji Uczestnik otrzymuje na podany przez Płatnika w trakcie rejestracji adres emailowy, hasło dostępu do kursu.

 4. Można być jednocześnie Płatnikiem i Uczestnikiem.

 5. Hasło dostępu do platformy z kursami otrzyma wyłącznie Uczestnik kursu.

 6. Hasło dostępu do kursu wykorzystywane jest przy każdym logowaniu do platformy z kursami.

 

§6. Płatność

 1. Płatności dokonuje Płatnik za pomocą karty kredytowej lub debetowej w serwisie 
  http://hms.novumc.com/

 2. Płatności dokonywane są za pomocą systemu płatności Stripe Payments dostarczanym przez firmę Stripe Payments Europe, Ltd.

 3. Kurs staje się aktywny bezpośrednio po dokonaniu płatności.

 4. Wszystkie ceny podawane w serwisie są cenami z wyłączonym podatkiem VAT.

 

§7. Kursy

 1. Uczestnik powinien rozpocząć kurs w ciągu 30 dni od dnia dokonania zapłaty.

 2. Kurs jest aktywny przez 7 dni od momentu pierwszego logowania na platforme z pytaniami testowymi.

 3. W trakcie odbywania kursu, Uczestnik odpowiada na pytania wybierając poprawną odpowiedź/
  odpowiedzi.

 4. Aby przejść do kolejnego pytania, Uczestnik musi prawidłowo odpowiedzieć na bieżące pytanie. Próby udzielenia poprawnej odpowiedzi na konkretne pytanie nie są limitowane.

 5. Po ukończeniu kursu, Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat opatrzony datą ukończenia kursu, z określonym stanowiskiem i branżą dla których to kurs został przeprowadzony.

 6. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu, Podmiot prowadzący może zablokować jego konto czasowo lub na stałe. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu, nie może on dochodzić jakichkolwiek roszczeń względem Podmiotu prowadzącego.

 7. Uczestnik, korzystający z kursu ponosi wyłączną odpowiedzialność za stan jego wiedzy po ukończeniu kursu.

 8. Przewidywany czas realizacji kursów dla Verneombudów to 40 godzin zegarowych. Strony umowu mogą umówić się na skrócenie takich kursów, podpisując umowę potwierdzająca zgodę na skrócenie kursu BHP dla przedstawiciela załogi, zamieszczoną na serwisie http://hms.novumc.com/.

 9. Umowa o której mowa powyżej powinna być opatrzona podpisem Kierownika i Przedstawiciela załogi.

 

§8. Kwestie techniczne

 1. Podmiot prowadzący zapewnia Uczestnikowi kursu, korzystającemu z serwisu poprawność działania kursu w następujących przeglądarkach: Microsoft Edge 14 lub nowsza, Internet Explorer 11 lub nowsza, FireFox wersja 49 lub nowsza, Opera wersja 39 lub nowsza, Chrome wersja 53 lub nowsza, Safari 9 lub nowsza, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.

 2. Podmiot prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i niepoprawności w zakresie transmisji internetowej, a także skutki wysłania niekompletnych danych i informacji.

 

§9. Odpowiedzialność

 1. Podmiot prowadzący nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody natury technicznej, finansowej lub innej powstałe w następstwie przeprowadzenia kursu, w szczególności za szkody i zmiany w samym kursie na które Podmiot prowadzący nie ma wpływu.

 2. Podmiot prowadzący nie ponosi także odpowiedzialności za przestoje wynikające z aktualizacji systemowych lub serwisowych.

 3. Podmiot prowadzący zastrzega prawo do wprowadzania zmian technicznych serwisu mających na celu jego ulepszenie, bez konieczności nformowania o tym Uczestnika kursu.

 4. Wszystkie linki otwierane są na własną odpowiedzalność.

 5. Informacje o awariach i problemach technicznych można zgłaszać na adres emailowy 
  office@novum.no

 

§10. Własność i prawa autorskie

 1. Podmiot prowadzący jest wyłącznym właścicielem treści zawartej w kursach, w szczególności treści pytań oraz materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla Uczestników. Wyłączony z prawa własności jest materiał dydaktyczny zatytułowany „Przewodnik imigranta”.

 2. Podmiot prowadzący zastrzega sobie zakaz kopiowania, przetwarzania, pobierania i jakiegokolwiek inego korzystania i obrotu przez Uczestnika lub inne podmioty, treścią którą Podmiot prowadzący jest właścicielem i przysługują mu prawa autorskie.

 3. Jaiekolwiek próby kopiowania treści kursów i materiałów dydaktycznych będą rejestrowane.

 4. Za złamanie postanowień dotyczących własności i prawa autorskiego Podmiot prowadzący może użyć właściwych instrumentów prawnych do ich ochrony.

 

§11. Reklamacje

 1. Wszelkie sugestie dotyczące sporów należy zgłaszać na adres emailowy office@novum.no 

 2. Jakiekolwiek roszczenia dotyczące kursów proszę kierować na adres office@novum.no 

 3. Reklamację można składać najpóźniej 30 dni po zakupie kursu.

 4. W przypadku zaakceptowania regulaminu oraz dokonania zapłaty za kurs, kwota środków pieniężnych nie podlega zwrotowi.

 

§12. Spory

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie będą miały przepisy norweskiego Kodeksu cywilnego.

 2. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie . O zmianie Regulaminu, terminie wejścia zmian w życie, Uczestnik będzie informowany na podany przy rejestracji adres email.

 3. W razie sporu między Płatnikiem lub Uczestnikiem, a Podmiotem prowadzącym kurs właściwym będzie Sąd w Drammen (Drammen Tingrett) w Norwegii.